Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
Vedtekter SKVS
Vedtatt på årsmøtet 16. september 2002. Endret på årsmøtene 29. mars 2008, 25. mars 2009, 13. mars 2010, 26. mars 2011, 24. mars 2012, 30. mars 2016 og 21. mars 2018.
Publisert: 02.05 - 2016 17:08Printerversjon    
Navn, formål og tilknytning
§ 1 Organisasjonens navn
Norsk navn er Støttekomiteen for Vest-Sahara, forkortet SKVS
Engelsk navn er Norwegian Support Committee for Western Sahara
Fransk navn er Le Comité Norvégien de Soutien au Sahara Occidental
Spansk navn er El Comité Noruego de Apoyo al Sáhara Occidental

§ 2 Formål og funksjon

1. Støttekomiteen for Vest-Sahara er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon.
2. Organisasjonen skal fremme solidaritet og engasjement for det saharawiske folkets kamp for sine rettigheter, herunder demokratiske, sosiale og politiske rettigheter, og rett til selvbestemmelse som nedfelt i FNs resolusjoner 1514 (XV) og 1541 av 1960, og 690 av 1991.
3. Organisasjonen vil arbeide gjennom:
i.  Bevisstgjøring om Vest-Sahara i Norge, både blant befolkningen generelt og politikere spesielt.
ii. Samarbeid med organisasjoner og grupper i Norge, og andre land, i henhold til Støttekomiteens formål.
iii. Praktisk innsats til støtte for det saharawiske folket i Vest-Sahara og deres naboland.

§ 3 Tilknytning

1. Medlemskap: Privatpersoner som støtter det saharawiske folket, som støtter Støttekomiteens formål, og som har blitt godkjent som medlem av Styret, kan bli medlem.
2. Organisasjoner kan være tilknyttet gjennom støttemedlemskap.
3. Lokallag: Nye lokallag av Støttekomiteen for Vest-Sahara må godkjennes av Styret, og støtte vedtektenes § 2. Lokallagene skal arrangere eget årsmøte i løpet av første kvartal hvert år. Lokallagets årsmøte skal velge en leder for lokallaget. Lokallagenes medlemmer må være personlige medlemmer av Støttekomiteen for Vest-Sahara.
4. Medlemmer eller lokallag som aktivt har motarbeidet eller brutt Støttekomiteens formål eller politiske plattform kan ekskluderes. Eksklusjon kan foretaes av Styret, og krever 4/5 flertall i Styret.

§ 4 Årsmøtet

1. Årsmøtet er Støttekomiteen for Vest-Saharas høyeste myndighet.
2. Årsmøtet avholdes hvert år i løpet av kalenderårets første kvartal. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst halvparten av representantene i Styret, eller halvparten av medlemmene krever det.
3. Styret innkaller alle medlemmer og støttemedlemmer til årsmøtet minst 6 uker før årsmøtet.
4. Stemmerett: Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett.
5. Tale- og forslagsrett: Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan innvilge tale- og forslagsrett for andre.
6. Saker: Årsmøtet skal behandle:
       1. Vedtekter
       2. Politisk plattform
       3. Arbeidsplan
       4. Regnskap
       5. Budsjett
       6. Valg
7. Alle medlemmer og støttemedlemmer kan fremme saker for årsmøtet. Sakene må være Styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
8. Alle medlemmer og støttemedlemmer som har meldt seg på innen den annonserte fristen for påmelding til årsmøtet skal få tilsendt sakspapirer.
9. Valg: Valgene skal foregå skriftlig når minst én delegat krever det. Valg foretas med simpelt flertall. Alle delegater med stemmerett er valgbare.
Følgende skal velges:
-Styreleder
-Øvrige styremedlemmer
-Valgkomité
-Revisor
10. Avstemning: Der det ikke er nærmere bestemt i vedtekter eller forretningsorden avgjøres avstemming med simpelt flertall blant tilstedeværende stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 5 Styret

1. Styret er Støttekomiteens høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal lede og samordne Støttekomiteens arbeid. Styret velger sin nestleder og eventuelt andre faste verv.
2. Styret kan nedsette utvalg med mandat og medlemmer bestemt av Styret.
3. Styret skal bestå av fem til ti personer og er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
4. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og 2 styremedlemmer. AU forbereder styremøter og har løpende dialog med de ansatte.
5. Styret har arbeidsgiveransvar. Ansatte kan ikke sitte i styret. Ansatte har møte- og talerett på styremøtene.
6. Styret kan supplere seg selv etter behov, men minst halvparten av styremedlemmene skal være valgt av Årsmøtet.  

§ 6 Politisk råd

1. Politisk råd består av personer med relevant kunnskap og erfaring.
2. Skal veilede og bistå Styret i spørsmål om politiske og strategiske valg, eventuelt andre spørsmål som Styret finner nødvendig.
3. Styret innkaller politisk råd for samtaler ved behov. Styret avgjør hvem som skal sitte i rådet, og supplerer rådet ved behov.

§ 7 Valgkomité

1. Valgkomiteen består av 2-3 personer og velges av Årsmøtet.
2. Valgkomiteen identifiserer og innstiller kandidater til Styret.
3. Valgkomiteen kan ikke bestå av personer fra utelukkende ett organ i Støttekomiteen. Styreleder kan ikke velges til valgkomiteen.

§ 8 Uttalelsesrett

1. Styremedlemmer er de eneste i organisasjonen som har rett til å uttale seg utad på vegne av Støttekomiteen. Styret kan også delegere uttalelsesrett.
2. Leder av et lokallag kan uttale seg utad på vegne av lokallaget.

§ 9 Økonomi

1. Støttekomiteen for Vest-Saharas økonomiske fundament skal være medlemskontingent, støtte fra offentlige og private instanser, og frivillige organisasjoner.
2. Årsmøtet vedtar kontingentsatser for Støttekomiteen
3. Styret har det overordnede ansvar for økonomien og rapporterer til Årsmøtet.
4. Støttekomiteen er ikke-kommersiell og eventuelt overskudd skal føres tilbake til organisasjonen eller til organisasjonens formål.

Praktiske bestemmelser

§ 10 Eiendeler

Pengemidler, materiell og annen eiendom som tilhører Støttekomiteen brukes i samsvar med Støttekomiteens formål, og årsmøtets vedtak.

§ 11 Endring av vedtekter og politisk plattform

Vedtektene og politisk plattform konstitueres ved simpelt flertall ved første årsmøte. Vedtektene og politisk plattform kan endres ved 2/3 flertall av oppmøtte stemmeberettigede på årsmøtet, med unntak av § 2 som krever 4/5 flertall. Vedtektsendringer må være Styret i hende 4 uker før årsmøtet og sendes ut med sakspapirene 2 uker før årsmøtet, for å kunne behandles. Vedtatte vedtektsendringer gjelder fra møtets slutt.

§ 12 Oppløsning av Støttekomiteen for Vest-Sahara

1. Oppløsning av Støttekomiteen for Vest-Sahara krever 4/5 flertall på årsmøtet, og kan bare skje på et ordinært årsmøte. Forslaget må være sendt inn til Styret innen Styret kaller inn til årsmøtet. Forslaget må være nevnt i innkallingen.
2. Ved oppløsning skal Støttekomiteens midler brukes i samsvar med organisasjonens formål.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -