Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
LO lover internasjonal Vest-Sahara-oppfølging
LOs 1.sekretær Ellen Stensrud lovet under LO-kongressen at Vest-Sahara-saken skal følges opp med den internasjonale fagbevegelsen.
Publisert: 17.05 - 2009 14:17Printerversjon    
-Mange av dere har sendt inn forslag om et selvstendig Vest Sahara. Dette er forslag som sikkert vil bli fulgt opp av Kongressen. Og i samarbeid med internasjonal fagbevegelse skal vi vie Vest Sahara stor oppmerksomhet, uttalte LOs 1.sekretær Ellen Stensrud ved sin innledning til handlingsprogrammet.

ellen_stensrud_280.jpgLes hele innledningen hennes nedenfor.Kamerater, dirigenter!
LOs handlingsprogram er et uttrykk for det brede samfunnsengasjement LO og forbundene har. I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsmiljø som er våre kjerneområder - handler det om næringspolitikk, om velferd, om miljø og klima, om kultur og demokrati. Det handler om medlemmene og deres familier skal kunne ha et godt liv, både i jobb og i fritid. Og det handler om vår evne til å vise internasjonal solidaritet.

Og medlemmene har engasjert seg sterkt i forkant av denne kongressen. Av de 1411 forslagene som er sendt inn fra foreninger og klubber – via forbundene og fylkeskonferansene – er hele 1062 forslag til handlingsprogrammet. Det er dobbelt så mange som til kongressen i 2005. Ja, det er ny rekord!

Det tolker vi som et klart uttrykk for at LOs medlemmer ønsker å være med og forme samfunnsutviklingen og dermed sin egen hverdag. De vet at det LO går inn for, gjerne blir praktisk politikk.

Jeg skal ta for meg noen av kapitlene i handlingsprogrammet som faller inn under Redaksjonskomite 1: Det er
Fagbevegelsens utfordringer, Et bedre arbeidsliv, Industri og næringspolitikk, Internasjonalt samarbeid, Energi, miljø og klima, og Demokrati.

Og dessuten uttalelsene Internasjonale forhold, Nærings- og samferdselspolitikk.
Det øvrige kapitler og uttalelser vil Tor-Arne ta for seg i sin innledning, i tillegg vil han si litt om prosessen vi har hatt rundt behandlingen av alle forslagene

Verden ser annerledes ut i dag enn da vi vedtok handlingsprogrammet for den kongressperioden vi har bak oss. Stikkord her er: Økt globalisering, sterk nasjonal og internasjonal konkurranse, økt arbeidsinnvandring og sosial dumping. Klimatrusselen er blitt uomtvistelig for alle. Og – etter en lang periode med sterk økonomisk vekst, høy sysselsetting og lav ledighet, stiger nå ledighetstallene sterkt.

Næringspolitikken
Som Roar sa i sin tale i går ”Arbeid til alle er og blir LOs jobb nr 1.” Ledigheten må bekjempes med alle midler. Næringspolitikken er viktig for å få til det.

Industri
LO har alltid hatt et sterkt industri- og næringspolitisk engasjement, og i forslaget til handlingsprogram slår vi fast at industrien er en nøkkelnæring. Den skaper arbeidsplasser både direkte og hos underleverandører av varer og tjenester. Og den skaffer inntekter gjennom eksport. Derfor er det så viktig- og derfor gjentar LO stadig at industrien må ha stabile og forutsigbare rammebetingelser som gjør den i stand til å konkurrere internasjonalt.

På flere viktige industri- og næringsområder har Norge naturgitte fortrinn. Områder hvor vi har unik kompetanse og allerede hevder oss godt i den internasjonale konkurransen. Dette er områder som må videreutvikles og satses ekstra på. Både reiseliv, det maritime og marine er gode eksempler på områder med naturgitte fortrinn.

Vannkraft
Men også elver, fossefall ,olje og gass er naturgitte fortrinn. Og Norge har også særdeles gode forutsetninger for å kunne å utvikle nye fornybare energikilder.

Vannkrafta var grunnlaget for industrireisningen i Norge, og grunnlaget for at vi skulle kunne ha mange små og store lokalsamfunn. I denne perioden har regjeringen sikret vannkrafta i offentlig eie, slik at den fortsatt kan komme industrien til gode. Men vi krever også at industrien får langsiktig og stabil kraft til konkurransedyktige priser.
Forhåpentlig vil industrikraft konsortium modellen – Samvirkelaget – som Regjeringen fremmer fredag bidra til det.

Olje og gass
I løpet av de siste 40 årene har staten mottatt om lag 3000 milliarder kroner i inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Og fra 1970 har økt antall ansatte innenfor undervisningssektoren i Norge med nær 100 000 og antallet arbeidstakere innenfor helse og omsorg med over 350 000. Det ville aldri ha vært mulig det, uten den verdiskapningen olje- og gass næringen har stått for.

Og hele 80 prosent av aktiviteten på norske skipsverft er i dag knyttet til bygging og utrustning av skip for offshorevirksomhet.

Jeg synes det kan være greit at vi har med oss det når vi diskuterer framtiden for olje- og gass næringen.

I Handlingsprogrammet slår vi fast at vi må ha konsekvensanalyser, og alle fakta på bordet med hensys til fisk, miljø og sårbare områder  - sånn at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig når forvaltningsplanen skal revideres i 2010.

Vi slår fast at olje- og gassvirksomheten må foregå på en miljømessig forsvarlig måte. Og vi må jo ikke glemme at vi har 40 års erfaring med arbeid langs kysten.

Da Stortinget åpnet Nordland VI for boring på 90-tallet, ble det satt veldig strenge begrensninger på aktiviteten! Det var blant annet forbud mot en rekke aktiviteter i perioden 15.desember til 1.august. Det var med andre ord i perioden ”fødestuen” til torsken var i bruk, for å si det sånn. I dag har vi enda mer kunnskap og bedre teknologi. Det er minst de samme strenge kravene vi ser for oss ved en eventuell åpning av nye områder.

Dersom letevirksomheten utvides til flere steder i nord, er det en forutsetning at oljeselskapene legger til rette for at det etableres levedyktige arbeidsplasser også på land!

Ta naturgassen i bruk
Forslaget ti Handlingsprogram slår også fast at vi må sikre stabile, langsiktige og konkurransedyktige gassleveranser til den petrokjemiske industrien  gjennom en bedre infrastruktur. Regjeringen har tatt ansvar – gjennom å bidra til finansieringen av rørledningen Skanled som skulle sikre forsyningen til Grenlands området.

Nå er disse planene foreløpig lagt på is. Fordi de utenlandske interessentene følte  ”den globale økonomiske utviklingen har medført usikkerhet knyttet til etterspørsel av gass”. Dermed forutsetter vi at prosjektet tas opp igjen – og gjennomføres-  når den økonomiske situasjonen snur. Med andre ord,- LO er ikke ferdig med Skanled saken!

Fornybare energikilder
Olje- og gassressurser må forvaltes på en måte som ivaretar både arbeidsplassene og klima.

Og vi må satse sterkt på flere fornybare energikilder og grønne arbeidsplasser. Vi har potensiale til kraft fra vind, sol, bølger og biodrivstoff.

LO tenker helhetlig og i Handlingsprogrammet går arbeid og miljø hånd i hånd!

Samferdsel og infrastruktur
Veier, jernbane, skipsfart, luftfart og telekommunikasjon er viktig for folk og næringsutvikling, ikke minst i distriktene. Regjeringens forslag til Nasjonal Transport Plan legger opp til en kraftig satsing på samferdsel i hele landet. Her har de lyttet til LO, og det er vi sjølsagt glad for.

Nå er det viktig at planen følges opp – og at vi får en finansiering som sikrer både gjennomføringen og det offentlige eierskapet!

Posten
Kamerater, det har skjedd store endringer i Posten de siste årene, og  mange arbeidsplasser er forsvunnet.

Nå står vi foran en full liberalisering av postsektoren. Med det tredje Postdirektivet vil også Postens enerett på brev forsvinne. Vi mener konkurranseutsettingen vil få særdeles negative konsekvenser for posttjenestene i distriktene. Vi slutter rekkene med våre fagforeningskamerater i resten av Europa, og krever at implementeringen av EUs tredje direktiv utsettes. I sin åpningstale i går ga Roar LOs klare og tydelige støtte til dere i Posten og jeg gjentar det her.

Demokrati
Fagbevegelsen har alltid vært opptatt av å sikre og utvikle demokratiet, og vi har kjempet fram demokrati reformer i arbeidslivet.

Aksjeloven, Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalene og er de viktigste instrumentene vi har for å fremme arbeidsplassdemokrati.

I 2005 så pekte LO-kongressen på at nye eier- og styringsformer med oppsplitting av ansvar og uklar ledelse, hadde gjort demokrati og medvirkning vanskeligere. Store kjøpesentre, såkalte call- og servicesentre og franchise virksomheter er noen eksempler på nettopp det og framveksten av internasjonale storkonsern, europeiske selskap og lignende, har betydd nye utfordringer.

Som en oppfølging av kongressen i 2005 har LO i kongressperioden fremmet en rekke krav for å få bredere medbestemmelse i arbeidslivet. Og på bakgrunn av det har Regjeringen nå nedsatt et hurtigarbeidende offentlig utvalg som skal se på medvirkning og medbestemmelse i vid forstand. Det er vi fornøyd med, og LO vil i utvalget jobbe for at våre krav blir godt belyst og underbygget i utvalgets arbeid slik at arbeidet med nye lover kan ta til neste vår.

Arbeidsmiljøloven er LOs ektefødte barn. Det var LOs medlemmer som engasjerte seg og var drivkraften bak loven som kom i 1977.

Dere vet minst like godt som meg, at Bondevik-regjeringen ”markspiste” loven og undergravde lovens bestemmelser om arbeidstidsregulering, rett til trygge ansettelsesvilkår og tillitsvalgtes medvirkning.

Bondevik-regjeringen er en påminnelse om at kampen for en god Arbeidsmiljølov og et godt arbeidsmiljø ikke er noe LO har vunnet en gang for alle. LO vil i den kommende kongress¬periode forsvare å arbeide for å videreutvikle loven.

Det er en klar forbedring at det nå innføres forbud mot alenearbeid, der det er uakseptable belastninger som ikke kan fjernes med andre tiltak enn økt bemanning. Dette vil blant annet beskytte ansatte i kiosker og butikker bedre mot ran, og gi ansatte i offentlig sektor bedre beskyttelse mot vold og trusler.

Når det gjelder sidestilling mellom helkontinuerlig skift og tredelt turnus, så vet jeg Trine Lise har tegnet seg i debatten for å si litt om det.

Så derfor vil jeg bare si at vi er glad for at regjeringen nå har tatt fatt i saken, og fremmet forslag til stortinget. Det er et viktig skritt i retning av å innfri LOs krav, selv om det ikke løser alle problemer.

Bedriftshelsetjeneste
Regjeringen har nå tatt et skritt i riktig retning når den har vedtatt at 8 nye, og til dels store bransjer/sektorer, skal pålegges å ha bedriftshelse- tjeneste, og dessuten foreslått en lovendring som gjør det mulig å innføre obligatorisk godkjenningsordning av bedriftshelsetjenester. Vi er glad for å ha fått gjennomslag!

Arbeidsskader og yrkessykdom
LO har lenge krevd at arbeidstakere som påføres en skade eller en sykdom på grunn av sitt arbeid, skal ha rett til yrkesskade/yrkessykdoms erstatning. Det er ille nok å få ødelagt helsen på jobben om en ikke i tillegg skal få ødelagt økonomien også.

Store grupper faller utenfor gjeldende erstatnings ordninger. Dette gjelder i særlig grad arbeidstakere med muskel-skjelettlidelser, og derfor også i særlig grad kvinnedominerte arbeidsplasser. Det gjelder også arbeidstakere som pådrar seg psykiske lidelser på grunn av forhold knyttet til jobben.

Den rød/grønne regjeringen har nå tatt fatt i dette problemet også. Forhåpentligvis vil dette føre til en noe mer rettferdig - og mer likestilt - ordning. LO jobber i hvert fall for at det skal bli resultatet.

Personvern
Det innføres stadig nye og kreative former for overvåkning i arbeidslivet.

Adgangskontroll er jo ment for å gi adgang til arbeidsplassen, men brukes nå også til å overvåke ansatte. Vi kjenner til eksempler der ansatte har fått sparken for å bruke for lang tid på toalettet, fordi adgangskortet viste hvor lang tid de brukte.

GPS er et nyttig verktøy for mange av oss bl.a når vi er ute og kjører bil, men GPS brukes nå også til overvåking av ansatte. Arbeidsgiver vet til enhver tid hvor sjåfør og last befinner seg. Vi kjenner til sjåfører som har blitt ringt opp av arbeidsgiver om natten med spørsmål om hvorfor vedkommende ikke var tilstede der GPS’n var.

Sånn kan vi ikke ha det i arbeidslivet, og derfor er vi glade for at arbeidstilsynet nå gis myndighet til å slå ned på uakseptabel overvåking. Det vil bidra til å sikre personvernet.

Regionale verneombud
LO har i mange år krevd at det etableres Regional Verneombuds  ordninger.
Bygg- og anleggsbransjen har hatt en sånn ordning siden 1981. Erfaringene viser at ordningen, bidrar til at arbeidsmiljø- problemene blir tatt på alvor.

Det er derfor positivt at Regjeringen har startet arbeidet med nye ordninger i renholdsbransjen, og i hotell- og restaurantbransjen. Ordningene må gjennomføres raskt, og på sikt innføres i flere bransjer.

Så skal jeg avslutte med noen ord om
Internasjonal solidaritet
For fagbevegelsen har siden starten for 110 år siden hatt et sterkt internasjonalt engasjement! Og internasjonalt solidaritetsarbeid har også fått behørig plass i Sekretariatets forslag til Handlingsprogram.

Vi vil fortsatt støtte oppbyggingen - og videreføring av fagorganisasjoner i en rekke land, fordi en demokratisk og velfungerende fagbevegelse er en forutsetning for å kunne bygge demokratiske samfunn.

Faglige rettigheter krenkes i alt for mange land. I andre deler av verden er det ikke uvanlig at det er forbundet med livsfare å være tillitsvalgt eller organisert. FNs arbeids-organisasjon, ILO, har vedtatt en rekke konvensjoner som skal sikre fagorganisertes grunnleggende rettigheter. De fleste land har signert disse konvensjonene. Men altfor mange følger ikke opp i praksis.

Colombia blir på de årlige ILO-konferansene fremholdt som verdens farligste land å drive fagforeningsarbeid i. Men det finnes også mange andre groteske eksempler.

Og i salen her i dag sitter to av våre kamerater fra henholdsvis Guatemala og Zimbabwe. De har begge kjent på kroppen hva det vil si å stå opp for faglige rettigheter. Truet, forfulgt, torturert og fengslet av myndighetene – ene og alene av den grunn at de er faglige tillitsvalgte!! Takk for at dere bruker tid på å være sammen med oss denne uken.

Vi har også invitert representanter fra både den israelske- og palestinske fagbevegelsen som gjester på denne Kongressen.

Jeg er overbevist om at Kongressen tilgir at jeg bruker litt tid på nettopp konflikten i Midt-Østen, fordi det er en konflikt som har berørt ikke bare LOs medlemmer, men hele den norske befolkningen, sterkt i mange år. Det internasjonale samfunn, gjennom FN, må sterkere inn i Midt-Østen konflikten, slik vår palestinske venn Shaher Saed sa i sin innledning. Venner skal være ærlige mot hverandre og jeg ber om forståelse fra begge parter når jeg sier følgende:
- Vi må forstå at Israels har behov for trygge og annerkjente grenser.
- Og vi må forstå den israelske befolkningens redsel for selvmordsbombere og deres frykt for raketter som fyres av fra Gaza.
- Men, det vi ikke må være villige til å forstå, eller se gjennom fingrene med, er Israels mangeårige ulovlige og stadig utvidede okkupasjon av de palestinske områdene.
- Og det er en skam å se den enorme muren Israel bygger for å sperre palestinerne inne på et lite område. Slikt blir det ikke fred av.
- Vi må ikke akseptere Israels daglige, systematiske trakassering og fornedring av den palestinske sivilbefolkningen, bl.a gjennom s.k check points.
- Og vi har ikke lov til å lukke øynene for den store urett den palestinske befolkningen ble utsatt for i Gaza, da deres hjem ble teppebombet fra israelske fly og skip, og en rekke sivile liv, kvinner og barn gikk tapt.
- Fortsatt nekter Israel å slippe inn hjelp til gjenoppbygging av Gaza. Det er umenneskelig, og hatet bare øker.

LO-lederen var tydelig i sin tale i går: ”LO vil alltid stå på de undertryktes side”. Og kamerater, det er en vesentlig forskjell på det å være okkupant og okkupert!

Mange av dere har sendt inn forslag om et selvstendig Vest Sahara. Dette er forslag som sikkert vil bli fulgt opp av Kongressen. Og i samarbeid med internasjonal fagbevegelse skal vi vie Vest Sahara stor oppmerksomhet.

LO har et aktivt europaarbeid. Gjennom medlemskap i nordisk og europeisk fagbevegelse har LO innsyn i og innflytelse på utviklingen av arbeidsrettslovgivningen i Europa. Styrking av europeisk fagbevegelse er viktig for å møte de nye utfordringene som europeiske arbeidstakere står overfor.

Norges formelle tilknytning til EU-området er EØS-avtalen. Avtalen gir norsk næringsliv like rammevilkår som konkurrenter i EU, og gir norsk næringsliv nødvendig adgang til det europeiske markedet. Og avtalen regulerer viktige områder som bl.a fiskeriressurser og landbruk slik at vi har det under nasjonal kontroll.

EØS-avtalen er også rammen for LOs faglige Europapolitikk. Og forslaget til Handlingsprogram gjør klart at vi må jobbe for å styrke den sosiale dimensjonen i EØS-avtalen. Erfaringen med EØS-avtalen gjennom 15 år er at den krever en aktiv norsk europapolitikk.  LO krever derfor at regjeringen må videreføre og intensivere sin europapolitikk.

EØS-avtalen inneholder bestemmelse om at Norge har rett til å reservere seg mot direktiv fra EU. Og forslaget til Handlingsprogram sier at regjeringen må bruke denne rettigheten mot direktiv som reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.

LO vil gi honnør til regjeringens innsats og forhandlingsresultatet i forbindelse med utvidelsen av EØS til å omfatte Romania og Bulgaria. LO har fått penger til å gjennomføre et stort HMS-prosjekt i samarbeid med fagbevegelsen og myndighetene i disse landene.  

LO har et sterkt fredsengasjement som vi ønsker å videreføre i neste kongressperiode. Det gjelder vårt engasjement mot masseødeleggelsesvåpen, og å fortsette vår støtte til det viktige arbeidet nei til Atomvåpen gjør. Vi advarer mot å tro at kampen mot atomvåpen sluttet samtidig med den kalde krigen.

LO har også aktivt støttet det arbeidet som har vært gjort i Norge for å sikre forbud mot landminer og klasevåpen. Vi benytter anledningen nå til å takke Norsk Folkehjelp for det sterke engasjement og den fantastiske innsats de viser i dette arbeidet. Et arbeid det står stor respekt av internasjonalt. Vi er stolte av Folkehjelpa.

Jeg tar herved opp Sekretariatets innstilling på Handlingsprogrammets kapittel 1, 4, 6, 7 og 9 og uttalelsene om; Internasjonale forhold og næringspolitikk.

Kamerater.
Jeg ser fram til en god og engasjert debatt, og takker for Kongressens oppmerksomhet og tålmodighet.
    

Topp
Nyheter:

20.05 - 2019 / 20.05 - 2019Journalist-rettssak utsatt til 24. juni
19.05 - 2019 / 19.05 - 2019Deportert fra Vest-Sahara - skulle følge journalist-rettssak
17.03 - 2019 / 17.03 - 2019Risikerer to år i fengsel for Facebook-live-video
05.02 - 2019 / 05.02 - 2019Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget
02.02 - 2019 / 01.02 - 2019Vil du løpe Sahara Marathon i år?
15.01 - 2019 / 15.01 - 2019FN ber Marokko om å løslate Mbarek (62)
30.12 - 2018 / 23.12 - 2018Vest-Sahara ikke del av norsk-marokkansk luftfartsavtale
17.12 - 2018 / 11.12 - 2018Norske selskaper forsikrer en firedel av Vest-Sahara-plyndringen
17.12 - 2018 / 17.12 - 2018Ny rapport: flere rederier etablerer Vest-Sahara-politikk
01.12 - 2018 / 01.12 - 2018Regjeringen med et ørlite stikk til EU
29.11 - 2018 / 29.11 - 2018Verstinger tilbake i Oljefondvarmen
15.11 - 2018 / 15.11 - 2018Oljefondet dumpet halvannen milliard grunnet Vest-Sahara
15.11 - 2018 / 15.11 - 2018Vestlandsfartøy i ny kontrovers
09.11 - 2018 / 09.11 - 2018NTL krever folkeavstemning i Vest-Sahara
08.11 - 2018 / 08.11 - 2018Marokkanske handelstall til Norge forsvinner fra statistikkene
04.11 - 2018 / 08.12 - 2017To år uten svar fra rederiet Myklebusthaug i Nordhordland
22.10 - 2018 / 22.10 - 2018Norske Multiclient benekter rolle i okkuperte Vest-Sahara
13.07 - 2018 / 13.07 - 2018Ny bok om plyndringen av Vest-Sahara
05.06 - 2018 / 05.06 - 2018Her lyver Marokko i søknaden om fotball-VM
04.06 - 2018 / 04.06 - 2018KLP kaster ut Vest-Sahara-profitør


NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -