Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
FiskeribladetFiskaren: Sjøviks virksomhet blir sett under lupen
Støttekomiteen for Vest-Sahara mener Sjøviks virksomhet i Vest-Sahara bryter med OECDs retningslinjer for menneskerettigheter. FiskeribladetFiskaren, 10. mars 2012.
Publisert: 01.04 - 2012 10:01Printerversjon    
KLAGET INN FOR OECDS KONTAKTPUNKT:
Sjøviks virksomhet blir sett under lupen


Støttekomiteen for Vest-Sahara mener Sjøviks virksomhet i Vest-Sahara bryter med OECDs retningslinjer for menneskerettigheter.

FiskeribladetFiskaren, 10. mars 2012.
Av Torhild Måkestad Martinussen

- For oss er det viktig at menneskerettighetene til saharawiene respekteres. Folket i Vest-Sahara har rett til å ha et ord med i laget når områdets naturressurser skal forvaltes, sier daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen.

Klaget inn
Sjøvik driver i dag fiske og fiskefabrikk i det ikke-selvstyrte området Vest-Sahara. Støttekomiteen har nå klaget inn Sjøvik for det som heter OECDs kontaktpunkt, som skal avgjøre om selskapet bryter med OECDs retningslinjer for menneskerettigheter for ansvarlig næringsliv.

- Vi er ingen juridisk instans, derfor vurderer vi klager på etisk grunnlag og legger til rette for dialog. Ut i fra OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, så avgjør vi om selskapet det er rettet klage mot, bryter med disse gjennom sin virksomhet, sier Hege Røttingen, sekretariatsleder i OECDs kontaktpunkt.

- Noe de ikke ønsker
Hagen mener at det hittil ikke er fremlagt noe bevis for at saharawiene ønsker at Sjøvik opererer i området eller at de tjener på det:

- Nei, snarere tvert i mot. Både fremtredende saharawiske menneskerettighetsaktivister og eksilregjeringen er konsekvente på at dette er noe de ikke ønsker. Vårt håp er at man gjennom denne prosessen får kastet mer lys på Sjøviks aktiviteter og hva de har gjort for å respektere saharawienes rett til å bli konsultert, sier han.

- Godt begrunnet
OECDs kontaktpubkt mottok klagen 5. desember. Støttekomiteen påstår i sin klage at Sjøvik AS har brutt OECDs retningslinjer om menneskeretttigheter. Dette begrunnes med at selskapet ikke har respektert Saharawienes rett til selvbestemmelse.

- De ønsker at OECDs kontaktpunkt anbefaler at selskapet trekker seg ut av Vest-Sahara og anerkjenner Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt terrotorium, hvor folk skal ha anledning til å bestemme selv over områdets naturressurser, sier sekreteriatsleder i OECDs kontaktpunkt, Hege Røttingen.

- Hvorfor velger dere å behandle denne klagen?

- Denne klagen er såpass godt begrunnet at vi ønsker å undersøke dette nærmere, ettersom saken som klagen gjelder, faller inn under virkeområdet til OECDs retningslinjer, sier Røttingen.

Ønsker dialog
Hagen påpeker at de i første omgang ønsker å bli bedre kjent med selskapets faktiske engasjement.

-  Hvis det da kommer frem alvorlige mangler ved Sjøviks fremgangsmåte, så vil det jo være naturlig slik vi ser det at de korrigerer feilene eller trekker seg ut. Det er viktig at selskapene i Vest-Sahara går i dialog med saharawiene og engasjere seg i ønskene til Vest-Saharas folk. Hvis de stiller seg positiv til at Sjøvik opererer i området, så er jo det fint. Vi ønsker bare å bidra til å forsvare deres interesser, sier Hagen.

OECDs kontaktpunkt vil nå legge til rette for dialog og møte mellom de to partene.

- Vårt utgangspunkt er å legge til rette for dialog.Vi vil oppfordre Sjøvik AS til å gå i aktiv dialog med de som berøres av deres virksomhet. I tillegg vil vi invitere både Støttekomiteen og Sjøvik AS inn til et samtalemøte, sier Røttingen.

Trenger ikke stille
- Kan Sjøvik velge å ikke stille på møtet?

- Ja, og da vil det eventuelt bli notert i kontaktpunkttets sluttrapport. Hvis dialog eller mekling ikke fører frem, vil Kontaktpunktet utrede saken og publisere en rapport om selskapet har brutt retningslinjene eller ikke. Noen ganger er ikke dialog mulig å få til. Vi vil da holde skriftlig kontakt med selskapet - og de vil få anledning til å avgi skriftlig materiale i denne saken. Vi har allerede hatt et positivt separatmøte med Sjøvik, hvor de presenterte sin side av saken, sier Røttingen.

Bakgrunn
- Hva er bakgrunnen for Støttekomiteens klage?
- Vi mottok denne klagen 5. desember. Støttekomiteen påstår at Sjøvik AS har brutt OECDs retningslinjer om menneskeretttigheter. Dette begrunnes med at selskapet ikke  har respektert Saharawienes rett til selvbestemmelse,. De ønsker at OECDs kontaktpunkt anbefaler at selskapet trekker seg ut av Vest-Sahara og anerkjenner Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt terrotorium, hvor folk skal ha ha anledning til å bestemme selv over områdets naturressurser.

Ingen tidligere klager
- Hvorfor velger dere å behandle denne klagen?
- Denne klagen er såpass godt begrunnet at vi ønsker å undersøke dette nærmere, ettersom saken som klagen gjelder, faller inn under virkeområdet til OECDs retningslinjer.

- Har dere mottatt klage på Sjøviks virksomhet tidligere?

- Nei, vi har ikke mottatt klage rettet mot dette selskapet, men det har vært rettet spørsmål knyttet til ressursutnytting i Vest-Sahara både i FN og EU tidligere. Når vi nå skal undersøke saken, så er det relevant hva disse organene har uttalt tidligere.

- Risiko for omdømmetap
- Hvilke konsekvenser kan denne klagen få for Sjøvik?
- Vi er som sagt ikke en juridisk instans og vi har ingen sanksjonsmidler vi vil ta i bruk.

- Dersom det viser seg at Sjøvik har brutt retningslinjene, hva skjer da?

- Tidligere når kontaktpunkt internasjonalt har kommet med kritiske sluttrapporter, så har det vært en risiko for omdømmetap fordi slike rapporter gjerne får en del oppmerksomhet internasjonalt.Vi vil ikke videreføre denne saken til en juridisk instans, det er ikke vår oppgave. Erfaringer kontaktpunkt også i andre land har gjort seg, har vært at offentlige kontorer har lest rapporten og har valgt å gå videre med saken. Kontaktpunktene informerer også myndighetene om sine sluttrapporter, ettersom vi er et statlig kontor, selv om vi er faglig uavhengig av regjeringen, sier Røttingen.

- Har norske myndigheter noe handlingsrom i denne saken, dersom Sjøvik har brutt noen retningslinjer?

- Det kan jeg ikke si noe om. Vi er upartisk og driver kontaktpunktet uavhengig av regjeringen.

Håper på positiv dialog

- Hvor lang tid vil dere bruke på behandle denne klagen?

- I første fase bestemmer vi om vi tar saken til behandling, som vi ser for oss skal ta tre måneder. Deretter går man inn i en dialog med/megliongsfase med partene, som kan ta fra seks måneder til ett år. Dersom dialogen ikke fører frem, så vil vi skrive en slutterklæring som vil ta cirka seks måneder, sier Røttingen.

Leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen, påpeker at de ikke har vært i dialog med Sjøvik de siste månedene, i tiden etter at selskapet ga uttrykk for at de ikke ønsker ytterligere dialog med organisasjonen.

- Vi er interessert i å møte selskapet og vi håper at vi kan holde en positiv dialog, avslutter Hagen.

Les Sjøviks tilsvar til saken her.


Fakta om OECDs kontaktpunkt
 • Som medlem av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), er Norge forpliktet til å ha et klageorgan. Dette klageorganet kalles OECDs kontaktpunkt og behandler klager mot norske selskapet som har virksomhet i utlandet.
 • Ut i fra OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, så avgjør kontaktpunktet om selskapet det er rettet klage mot, bryter med disse gjennom sin virksomhet.
 • OECD-kontaktpunk er ikke en juridisk instans og har heller ingen sanksjonsmidler de kan bruke. Kontaktpunktet er å regne som et statlig kontor, men er partisk uavhengig.
 • Kontaktpunktet behandler klager på etisk grunnlag og legger til rette for dialog. De driver forebyggende rådgivning, samt jobber for å gjøre OECDs retningslinjer - og kontaktpunkter bedre kjent.


 •     

  Topp
  NO  NO EN ES FR

  Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


  Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
  Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
  Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -