Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
"Norsk UD aktiv i Vest-Sahara"
fiskaren_05.05.2010_510.jpg

Artikkel i FiskeribladetFiskaren, 5. mai 2010.
Publisert: 22.12 - 2010 08:34Printerversjon    
UD aktiv i Vest-Sahara

FiskeribladetFiskaren 5. mai 2010
Last ned artikkel her - og forsiden.

Utenriksdepartementet anbefaler norske næringsutøvere å ikke drive virksomhet i Vest-Sahara, men har selv i 30 år bistått Marokko med fiskeriforskning blant annet i Vest-Sahara.

Til sammen en milliard kroner gitt av norske myndigheter til dette forskningsprogrammet neste år er det planlagt et stort økosystemtokt i Nordvest-Afrika inkludert Vest-Sahara, hvor det norske forskningsskipet ”Dr. Fridtjof Nansen” er invitert til å delta. I dette forskningstoktet vil alt kartlegges: fisk, plankton og miljø. Økosystemtoktet vil blant annet gi svar på klimaspørsmål.

Bistandsmidler
Det er norske bistandsmidler som brukes til formålet, som i realiteten er støtte til næringsvirksomhet i blant annet et omstridt område. Samtidig som UD bidrar med midler til forsking i Vest-Sahara, ber norsk UD norske næringsutøvere å holde seg unna Vest-Sahara og vil ikke støtte slik virksomhet økonomisk.
Resultater fra forskningstoktene eies av landet eller regionen hvor forskningen er gjennomført. Dette betyr at norske bistandsmidler fra UD og Norad brukes til å kartlegge og legge til rette for en bærekraftig fangstvirksomhet utenfor Vest-Sahara. En rekke europeiske fartøy, deriblant et par norskeide, driver fiske i dette omstridte området.

”Dr. Fridtjof Nansen”
Det er forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” til Havforskningsinstituttet som har bidratt til fiskeriforskning i det omstridte området ved kysten av Vest-Sahara. Forskningen har pågått nesten årlig fra 1981 til 2007. Det er smått med opplysninger på Havforskningsinstituttets hjemmeside om aktiviteten i Marokko og Vest-Sahara.

Bilaterale prosjekt
Det er Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF) ved Havforskningsinstituttet som representerer instituttet og Fiskeridirektoratet i bistandsprosjekter. Bakgrunnen er norsk kompetanse og erfaringer innen fiskeri, akvakultur, olje og miljø. Dette kalles bilaterale utviklingsprosjekt.
I tillegg til de bilaterale prosjektene har Havforskningsinstituttet i over 30 år driftet det norske forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” i samarbeid med FNs matvareorganisasjon FAO. Gjennom dette programmet har HI bistått en rekke land med overvåkning av fiskeriressurser, havmiljø og marine økosystemer samt opplæring av lokale forskere i toktvirksomhet, bestandsberegninger, analyser og forvaltningsrådgivning.

Finansiert av UD
Prosjektene er i all hovedsak finansiering av Utenriksdepartementet og Norad.
”Innsamlede data tilhører i prinsippet til de land og regioner der undersøkelser har blitt gjennomført”, opplyser Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.
Marokko og Vest-Sahara er dermed eier av de forskningsresultatene som ”Fridtjof Nansen” jevnlig har lagt fram etter tokt i området.

------------------------------------------------

Marokko eier resultatene
Etter nært 30 års forskning blant annet utenfor Vest-Sahara-kysten, har det norske forskningsskipet ”Dr. Fridtjof Nansen” nå overtatt forskningen til tre nordvestafrikanske land, deriblant Marokko.
-Etter 2006 har vi bare bidratt med ingeniører på de nasjonale forskningsskipene for at de skal kunne videreføre det arbeidet vi har hatt tidligere, sier Tore Strømme, som leder forskningsprosjektene for ”Dr. Fridtjof Nansen”.
-Hvem eier resultatene fra forskningen?
-Det er de enkelte landene. I Marokko er det marokkanske myndigheter, men i den grad den vest-sahariske eksilregjeringen ønsker data fra forskningen, har de også tilgang til dette fra oss, sier Strømme.
Strømme betegner sardinforekomsten i området som en av de største pelagiske bestander i verden med syv-åtte millioner tonn, nesten like stor som den norske NVG-sildebestanden.
-Den norske innsatsen til forskningsskipet ”Dr. Fridtjof Nansen” har bidratt til å redde fiskebestanden utenfor Vest-Sahara fra et totalt sammenbrudd, sier Strømme.
På grunn av de oseanografiske forhold er dette ett av de mest produktive områder for fisk i verden.
Det var det store internasjonale industrifisket her på 1970-tallet som førte til et kraftig overfiske. I 1997 var sardinbestanden nær ved å kollapse.
-Dette skyldes naturlige årsaker med plutselig omslag i de oseanografiske forhold. Kun en årsklasse av fisk overlevde i området. Hvis ikke ”Dr. Fridtjof Nansen” hadde kunnet slå alarm i 1997 er det også et relevant spørsmål om bestanden hadde kommet igjennom, sier Strømme.

------------------------------------------------

Krever kompensasjon
-Det er viktig at fiskeriressursene i Vest-Sahara ikke overbeskattes. En okkupasjonsmakt er forpliktet til å ta vare på naturgrunnlaget i området det okkuperer.
Derfor kan man si det er riktig at marokkanske myndigheter samarbeider med Havforskningsinstituttet og FAO om kartlegge ressursene der. Vi vil derfor ikke uforbeholdent kritisere det, sier nestleder Sigrun Espe i Støttekomiteen for Vest-Sahara.
Støttekomiteen for Vest-Sahara er opptatt av at den norske forskningen ikke må tas til inntekt for en norsk politisk støtte til okkupasjonen.
-Det at norske myndigheter støtter et prosjekt i de okkuperte områdene, som gjennomføres i samarbeid med marokkanske myndigheter kan tolkes å være en slik støtte. Det er til og med marokkanske myndigheter og forskere om bord i fartøyene idet de seiler i Vest-Sahara, sier Espe.
-Vi mener det er viktig at Norge på en eller annen måte kompenserer for de politiske poengene som Marokko scorer gjennom dette prosjektet, sier hun.
Hun mener HI burde ha spurt Vest-Saharas eksilregjering om de er interessert i å få utdannet representanter for forvaltning av fiskeressursene og tilby dem plass på det norske forskningsskipet.
I tillegg mener hun at norske myndigheter må legge press på marokkanske myndigheter for ikke å misbruke den informasjonen som kommer fram gjennom forskningen.

------------------------------------------------

Har brukt en milliard
-”Dr. Fridtjof Nansen” sin virksomhet inngår i en multilateral regional bistandsstrategi. Derfor støtter vi dette prosjekt i Vest-Sahara, selv om vi generelt ikke støtter virksomhet der, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i Utenriksdepartementet.
Han viser til at Norge i 2002 besluttet å ikke gi støtte til prosjekter i Vest-Sahara. fiskeriforskning ble et unntak.
-Nansen-programmet har bidratt med svært nyttig informasjon om fiskeriressursene utenfor hele Vest-Afrika. Fiskeriene er av stor økonomisk betydning for flere afrikansk land.
-Totalt har Norge gitt om lag en milliard kroner til programmet. Evalueringer har dokumentert høy faglig standard og stor nytte for land som har mottatt bistand, sier Elsebutangen.
UD kan også gi slik eksklusiv støtte fordi det er til lokalbefolkningens beste. I Vest-Sahara-saken bruker de ikke dette argumentet for å gi støtten.
-Det er god grunn til å anta ”Dr. Fridtjof Nansen” bidrar til å opprettholde – ikke svekke – bestandene og den økologiske balansen i havet utenfor Vest-Sahara, noe som forhåpentlig vil komme befolkningen til gode når områdets status  blir avklart, sier Elsebutangen.

------------------------------------------------

Mener HI utnyttes
-Norsk støtte til fiskeriutvikling er uakseptabelt så lenge det er norsk politikk å ikke samhandle med Vest-Sahara. Det er liten tvil om at fisket i Vest-Sahara er en svært viktig del av Marokkos fiskerinæring og engasjement i fiskeri, foredlingsindustrien og mel og oljeindustrien sør i Marokko innebærer også at man er involvert i Vest-Sahara, sier Gunnar Album i Norges Naturvernforbund.
Album fastslår at Marokko utnyttet Havforskningsinstituttet (HI) ressurskartlegging for å tilrettelegget for fiske i Vest-Sahara med FNs organisasjon FAO i ryggen:
-Dette blir ekstra betent år vi ser at det er norske interesser bak fartøy som interesser bak fartøy som fisker der og at det meste av fiskeoljen som produseres av fisken har havnet i Cermaq som laks.
-Regjeringen ga Cermaq klar beskjed, noe som førte til at både Cermaq og Rieber avsluttet handelen. Regjeringen må være like klar med andre norske interesser – både de som frakter fiskeoljen (Brøvigrederiet), de som fisker og ikke minst Havforskningsinstituttet. Norge må bruke sitt medlemskap i Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic (CECAF) for å legge press på Marokko i Vest-Sahara-saken, sier Gunnar Album til FiskeribladetFiskaren.    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -